Psykoterapi, en effektiv och kvalitetssäkrad behandlingsform!

Psykodynamisk psykoterapi har sitt ursprung i psykoanalysen, som skapades för omkring hundra år sedan. Delar av ursprungsteorin ses fortfarande som viktig, men huvuddelen har genomgått stora förändringar.

De erfarenheter som psykoterapeuter samlat under många år, den växande psykoterapiforskningen och den moderna utvecklingspsykologin har spelat stor roll för hur psykoterapi bedrivs idag.

 Forskning

Studier visar sen länge goda resultat för psykodynamisk psykoterapi (PDT). Skillnaderna i behandlingseffekt mellan olika etablerade psykoterapiformer, såsom psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT) har i översiktsstudier visat sig vara obefintliga eller ytterst små.

I olika studier har man kommit fram till att genomsnitt mår 60–80 % av de personer som gått i psykoterapi bättre än personer med motsvarande symtom som inte har gjort det. Andra faktorer – såsom patientens personlighet och livssituation, den terapeutiska samarbetsalliansen samt terapeutens skicklighet – har mycket större betydelse för skillnader i utfall mellan olika behandlingar än just själva terapimetoden.

Läs mer om modern psykodynamisk forskning på psykodynamiskt.nu!

Yrkestiteln psykoterapeut

Yrkestiteln är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen innebär en kvalitetssäkring av verksamheten och trygghet för klienten.

För legitimation som psykoterapeut, som utfärdas av Socialstyrelsen, krävs enligt lag avlagd psykoterapeutexamen, som är en yrkesexamen som utgörs av en påbyggnad på ett grundyrke.

De flesta legitimerade psykoterapeuter är psykologer, socionomer och läkare i nu nämnd ordning.Utbildningen till psykoterapeut innebär en påbyggnad och specialisering i psykoterapeutisk behandling.Den innebär tre år av studier och praktik under handledning.

Som legitimerad arbetar man under hälso-och sjukvårdslagen. Man är ålagd att arbeta utifrån, och hålla sig à jour med, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Välkommen att kontakta mig för psykoterapi i Stockholm eller online via Signal eller Zoom!

Vitsippan anar bättre tider som Du efter psykodynamisk psykoterapi i Stockholm!